Wade-Giles To Pinyin Conversion Table

Last updated: August 7, 2017 at 12:16 pm
The Wade-Giles system of Romanization is much older system than Pinyin. In fact, it was completed as a system in 1892. Pinyin, on the other hand, is much younger having been developed in the 1950’s. Many old places in China have kept their Wade-Giles spelling. Examples are Peking University (one of Mainland China’s top universities), Tsingtao Beer (Mainland China’s most famous beer), and many more. In Taiwan, many places still use Wade-Giles Romanization especially in people’s surnames. Taipei (臺北), the capital of Taiwan, uses Wade-Giles for its romanization, instead of Taibei, which would be the Pinyin romanization of that name. This article includes a Wade-Giles To  Pinyin Conversion Table.

Below is a picture of Tsingtao Beer.
Tsingtao Beer And BottleImage via Wikipedia

A Few Quick Notes About Wade-Giles System of Romanization

The proper use of Wade-Giles uses diacritics, including ê, û, and ü. But, if you know the Pinyin pronunciation, you should be able to figure out the Wade-Giles pronunciation. In addition, proper Wade-Giles use uses apostrophes. Apostrophes are critical with the Wade-Giles system. For example, tao in Wade-Giles corresponds to dao in Pinyin, and t’ao in Wade-Giles corresponds to tao in Pinyin. If you ignore or just arbitrarily drop apostrophes, you may lose meaning and create lots of mistakes.

In my opinion, Wade-Giles is a more precise Romanization system than Pinyin. For example, if there is a ü sound, the ü is always explicity spelled out in Wade-Giles unlike in Pinyin, where examples like qu, ju, and yu leave out the ü, but they actually have a u umlaut sound.

How This Wade-Giles To Pinyin Table Is Sorted

This table is sorted alphabetically by Wade-Giles spelling. But, it is a little more nuanced than that. Within each letter you are searching, if there are words with apostrophes, they will come after all other words without apostrophes. For example, cha is different than ch’a, and ch’a actually will come after chün, since it is the last word without an apostrophe within the C category. Other than that, searching should be self-explanatory.

Final Notes

If there are alternate spellings in Wade-Giles, such as i and yi, which both describe the same sound, I will put one in parentheses to indicate that it is an alternate spelling.

Wade-Giles Pinyin
A
a a
ai ai
an an
ang ang
ao ao
Wade-Giles Pinyin
C
cha zha
chai zhai
chan zhan
chang zhang
chao zhao
che zhe
chei zhei
chen zhen
chêng zheng
chi ji
chia jia
chiang jiang
chiao jiao
chieh jie
chien jian
chih zhi
chin jin
ching jing
chiu jiu
chiung jiong
cho zhuo
chou zhou
chu zhu
chua zhua
chuai zhuai
chuan zhuan
chuang zhuang
chui zhui
chun zhun
chung zhong
chü ju
chüan juan
chüeh jue
chün jun
ch’a cha
ch’ai chai
ch’an chan
ch’ang chang
ch’ao chao
ch’ê che
ch’ên chen
ch’êng cheng
chêng zheng
chên zhen
ch’i qi
ch’ia qia
ch’iang qiang
ch‘iao qiao
ch’ieh qie
ch’ien qian
ch’ih chi
ch’in qin
ch’ing qing
ch’iu qiu
ch’iung qiong
ch’o chuo
ch’ou chou
ch’u chu
ch’ua chua
ch’uai chuai
ch’uan chuan
ch’uang chuang
ch’ui chui
ch’un chun
ch’ung chong
ch’ü qu
ch’üan quan
ch’üeh que
ch’ün qun
Wade-Giles Pinyin
E
e (o) e
en en
eng eng
êrh er
Wade-Giles Pinyin
F
fa fa
fan fan
fang fang
fei fei
fên fen
fêng feng
fo fo
fou fou
fu fu
Wade-Giles Pinyin
H
ha ha
hai hai
han han
hang hang
hao hao
hei hei
hên hen
heng heng
ho he
hou hou
hsi xi
hsia xia
hsiang xiang
hsiao xiao
hsieh xie
hsien xian
hsin xia
hsin xin
hsing xing
hsiu xiu
hsiung xiong
hsü xu
hsüan xuan
hsüeh xue
hsün xun
hu hu
hua hua
huai huai
huan huan
huang huang
hui hui
hun hun
hung hong
huo huo
Wade-Giles Pinyin
I
i (yi) yi
Wade-Giles Pinyin
J
jan rang
jang rang
jao rao
re
jên ren
jêng reng
jih ri
jo ruo
jou rou
ju ru
juan ruan
jui rui
jun run
jung rong
Wade-Giles Pinyin
K
ka ga
kai gai
kan gan
kang gang
kao gao
ke (ko) ge
kei gei
kên gen
kêng geng
ko (ke) ge
kou gou
ku gu
kua gua
kuai guai
kuan guan
kuang guang
kuei gui
kun gun
kung gong
kuo guo
k’a ka
k’ai kai
k’an kan
k’ang kang
k’ao kao
k’e (k’o) ke
k’ên ken
k’êng keng
k’o (k’e) ke
k’ou kou
k’u ku
k’ua kua
k’uai kuai
k’uan kuan
k’uang kuang
k’uei kui
k’un kun
k’ung kong
k’uo kuo
Wade-Giles Pinyin
L
la la
lai lai
lan lan
lang lang
lao lao
le le
lei lei
leng leng
li li
lia lia
liang liang
liao liao
lieh lie
lien lian
lin lin
ling ling
liu liu
lo luo
lou lou
lu lu
luan luan
lun lun
lung long
lüeh lüe
lün lün
Wade-Giles Pinyin
M
ma ma
mai mai
man man
mang mang
mao mao
mei mei
mên men
mêng meng
mi mi
miao miao
mieh mie
mien mian
min min
ming ming
miu miu
mo mo
mou mou
mu mu
Wade-Giles Pinyin
N
na na
nai nai
nan nan
nang nang
nao nao
nei nei
nên nen
nêng neng
ni ni
niang niang
niao niao
nieh nie
nien nian
nin nin
ning ning
niu niu
no nuo
nou nou
nu nu
nuan nuan
nun nun
nung nong
nüeh nüe
Wade-Giles Pinyin
O
o (e) e
ou ou
Wade-Giles Pinyin
P
pa ba
pai bai
pan ban
pang bang
pao bao
pei bei
pên ben
pêng beng
pi bi
piao biao
pieh bie
pien bian
pin bin
ping bing
po bo
pu bu
p’a pa
p’ai pai
p’an pan
p’ang pang
p’ei pei
p’ên peng
p’êng peng
p’i pi
p’iao piao
p’ieh pie
p’ien pian
p’in pin
p’ing ping
p’o po
p’ou pou
p’u pu
Wade-Giles Pinyin
S
sa sa
sai sai
san san
sang sang
sao sao
se
sên sen
sêng seng
sha sha
shai shai
shao shao
shan shan
shang shang
shê she
shei shei
shên shen
shêng sheng
shih shi
shou shou
shua shua
shuai shuai
shuan shuan
shuang shuang
shui shui
shu shu
shun shun
shuo shuo
so suo
sou sou
ssû (szu) si
su su
suan suan
sui sui
sun sun
sung song
Szu (ssû) si
Wade-Giles Pinyin
T
ta da
tai dai
tan dan
tang dang
tao dao
te de
tei dei
têng deng
ti di
tiao diao
tieh die
tien dian
ting ding
tiu diu
to duo
tou dou
tsa za
tsai zai
tsan zan
tsang zang
tsao zao
tsê ze
tsei zei
tsên zen
tsêng zeng
tso zuo
tsou zou
tsu zu
tsuan zuan
tsui zui
tsun zun
tsung zong
tu du
tuan duan
tui dui
tun dun
tung dong
t’a ta
t’ai tai
t’an tan
t’ang tang
t’ao tao
t’e te
t’êng teng
t’i ti
t’iao tiao
t’ieh tie
t’ien tian
t’ing ting
t’o tuo
t’ou tou
ts’a ca
ts’ai cai
ts’an can
ts’ang cang
ts’ao cao
ts’ê ce
ts’ên cen
ts’êng ceng
ts’o cuo
ts’ou cou
ts’u cu
ts’uan cuan
ts’ui cui
ts’un cun
ts’ung cong
t’ui tui
t’u tu
t’uan tuan
t’un tun
t’ung tong
tz’u (or tzû or (tz’u) zi
Wade-Giles Pinyin
W
wa wa
wai wai
wan wan
wang wang
wei wei
wên wen
wêng weng
wo wo
wu wu
Wade-Giles Pinyin
Y
ya ya
yai yai
yang yang
yao yao
yeh ye
yen yan
yi (I) yi
yin yin
ying ying
yu you
yung yong
yu
yüan yuan
yüeh yue
yün yun

asdfsdf

Share this:

Leave a Reply