Pinyin To Wade-Giles Conversion Table

Last Updated on August 12, 2017

[lastupdated]
Pinyin, is the most common way to romanize Mandarin Chinese today. It is what is used in Mainland China. But there are other romanization systems as well, one of which is Wade-Giles. Wade-Giles was finished in 1892, while Pinyin was developed in the 1950’s. There are still many books, people’s surnames (especially in Taiwan), city names, and universities that use the Wade-Giles system. This article include a conversion table from the Pinyin system of romanization, to the Wade-Giles, an older romanization system.

Picture via Wikipedia

A Few Quick Notes About Wade-Giles System of Romanization

The proper use of Wade-Giles uses diacritics, including ê, û, and ü. But, if you know the Pinyin pronunciation, it shouldn’t be a problem. In addition, proper Wade-Giles use uses apostrophes. Apostrophes are critical with the Wade-Giles system. For example, tao in Wade-Giles corresponds to dao in Pinyin, and t’ao in Wade-Giles corresponds to tao in Pinyin. If you ignore or just arbitrarily drop apostrophes, you may lose meaning and create lots of mistakes.

The following table is sorted alphabetically by Pinyin.

PinyinWade-Giles
A 
aa
aiai
anan
angang
aoao
PinyinWade-Giles
B
bapa
baipai
banpan
bangpang
baopao
beipei
benpên
bengpêng
bipi
bianpien
biaopiao
biepieh
binpin
bingping
bopo
bupu
PinyinWade-Giles
C
cats’a
caits’ai
cants’an
cangts’ang
caots’ao
cets’ê
cents’ên
cengts’êng
chach’a
chaich’ai
chanch’an
changch’ang
chaoch’ao
chech’ê
chench’ên
chengch’êng
chich’ih
chongch’ung
chouch’ou
chuch’u
chuach’ua
chuaich’uai
chuanch’uan
chuangch’uang
chuich’ui
chunch’un
chuoch’o
congts’ung
couts’ou
cuts’u
cuants’uan
cuits’ui
cunts’un
cuots’o
PinyinWade-Giles
D
data
daitai
dantan
dangtang
daotao
dete
deitei
dengtêng
diti
diantien
diaotiao
dietieh
dingting
diutiu
dongtung
doutou
dutu
duantuan
duitui
duntun
duoto
PinyinWade-Giles
E
eo (e)
enen
engeng
erêrh
PinyinWade-Giles
F
fafa
fanfan
fangfang
feifei
fenfên
fengfêng
fofo
foufou
fufu
PinyinWade-Giles
G
gaka
gaikai
gankan
gangkang
gaokao
geke (ko)
geko (ke)
geikei
genkên
gengkêng
gongkung
goukou
guku
guakua
guaikuai
guankuan
guangkuang
guikuei
gunkun
guokuo
PinyinWade-Giles
H 
haha
haihai
hanhan
hanghang
haohao
heho
heihei
henhên
hengheng
honghung
houhou
huhu
huahua
huaihuai
huanhuan
huanghuang
huihui
hunhun
huohuo
PinyinWade-Giles
J
jichi
jiachia
jianchien
jiangchiang
jiaochiao
jiechieh
jinchin
jingching
jiongchiung
jiuchiu
juchü
juanchüan
juechüeh
junchün
PinyinWade-Giles
K
kak’a
kaik’ai
kank’an
kangk’ang
kaok’ao
kek’e (k’o)
kenk’ên
kengk’êng
kongk’ung
kouk’ou
kuk’u
kuak’ua
kuaik’uai
kuank’uan
kuangk’uang
kuik’uei
kunk’un
kuok’uo
PinyinWade-Giles
L
lala
lailai
lanlan
langlang
laolao
lele
leilei
lengleng
lili
lialia
lianlien
liangliang
liaoliao
lielieh
linlin
lingling
liuliu
longlung
loulou
lulu
luanluan
lüelüeh
lünlün
lunlun
luolo
PinyinWade-Giles
M
mama
maimai
manman
mangmang
maomao
meimei
menmên
mengmêng
mimi
mianmien
miaomiao
miemieh
minmin
mingming
miumiu
momo
moumou
mumu
PinyinWade-Giles
N
nana
nainai
nannan
nangnang
naonao
neinei
nennên
nengnêng
nini
niannien
niangniang
niaoniao
nienieh
ninnin
ningning
niuniu
nongnung
nounou
nunu
nuannuan
nüenüeh
nunnun
nuono
PinyinWade-Giles
O
ouou
PinyinWade-Giles
P
pap’a
paip’ai
panp’an
pangp’ang
peip’ei
pengp’ên
pengp’êng
pip’i
pianp’ien
piaop’iao
piep’ieh
pinp’in
pingp’ing
pop’o
poup’ou
pup’u
PinyinWade-Giles
Q
qich’i
qiach’ia
qianch’ien
qiangch’iang
qiaoch‘iao
qiech’ieh
qinch’in
qingch’ing
qiongch’iung
qiuch’iu
quch’ü
quanch’üan
quech’üeh
qunch’ün
PinyinWade-Giles
R
rangjan
rangjang
raojao
re
renjên
rengjêng
rijih
rongjung
roujou
ruju
ruanjuan
ruijui
runjun
ruojo
PinyinWade-Giles
S
sasa
saisai
sansan
sangsang
saosao
se
sensên
sengsêng
shasha
shaishai
shanshan
shangshang
shaoshao
sheshê
sheishei
shenshên
shengshêng
shishih
shoushou
shushu
shuashua
shuaishuai
shuanshuan
shuangshuang
shuishui
shunshun
shuoshuo
sissû (szu)
songsung
sousou
susu
suansuan
suisui
sunsun
suoso
PinyinWade-Giles
T
tat’a
tait’ai
tant’an
tangt’ang
taot’ao
tet’e
tengt’êng
tit’i
tiant’ien
tiaot’iao
tiet’ieh
tingt’ing
tongt’ung
tout’ou
tut’u
tuant’uan
tuit’ui
tunt’un
tuot’o
PinyinWade-Giles
W
wawa
waiwai
wanwan
wangwang
weiwei
wenwên
wengwêng
wowo
wuwu
PinyinWade-Giles
X
xihsi
xiahsin
xiahsia
xianhsien
xianghsiang
xiaohsiao
xiehsieh
xinhsin
xinghsing
xionghsiung
xiuhsiu
xuhsü
xuanhsüan
xuehsüeh
xunhsün
PinyinWade-Giles
Y
yaya
yaiyai
yanyen
yangyang
yaoyao
yeyeh
yii (yi)
yinyin
yingying
yongyung
youyu
yu
yuanyüan
yueyüeh
yunyün
PinyinWade-Giles
Z 
zatsa
zaitsai
zantsan
zangtsang
zaotsao
zetsê
zeitsei
zentsên
zengtsêng
zhacha
zhaichai
zhanchan
zhangchang
zhaochao
zheche
zheichei
zhenchen
zhenchên
zhengchêng
zhengchêng
zhichih
zhongchung
zhouchou
zhuchu
zhuachua
zhuaichuai
zhuanchuan
zhuangchuang
zhuichui
zhunchun
zhuocho
zitz’u (or tzû)
zongtsung
zoutsou
zutsu
zuantsuan
zuitsui
zuntsun
zuotso

Interested in seeing a Wade-Giles Conversion To Pinyin conversion table? See that here. Do you have anything to add to this article? Let’s discuss it in the comments below.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *