Pinyin To Wade-Giles Conversion Table

Pinyin, is the most common way to romanize Mandarin Chinese today. It is what is used in Mainland China. But there are other romanization systems as well, one of which is Wade-Giles. Wade-Giles was finished in 1892, while Pinyin was developed in the 1950’s. There are still many books, people’s surnames (especially in Taiwan), city names, and universities that use the Wade-Giles system. This article include a conversion table from the Pinyin system of romanization, to the Wade-Giles, an older romanization system.

Picture via Wikipedia

The following table is sorted alphabetically by Pinyin.

Pinyin Wade-Giles
A  
a a
ai ai
an an
ang ang
ao ao
Pinyin Wade-Giles
B
ba pa
bai pai
ban pan
bang pang
bao pao
bei pei
ben pên
beng pêng
bi pi
bian pien
biao piao
bie pieh
bin pin
bing ping
bo po
bu pu
Pinyin Wade-Giles
C
ca ts’a
cai ts’ai
can ts’an
cang ts’ang
cao ts’ao
ce ts’ê
cen ts’ên
ceng ts’êng
cha ch’a
chai ch’ai
chan ch’an
chang ch’ang
chao ch’ao
che ch’ê
chen ch’ên
cheng ch’êng
chi ch’ih
chong ch’ung
chou ch’ou
chu ch’u
chua ch’ua
chuai ch’uai
chuan ch’uan
chuang ch’uang
chui ch’ui
chun ch’un
chuo ch’o
cong ts’ung
cou ts’ou
cu ts’u
cuan ts’uan
cui ts’ui
cun ts’un
cuo ts’o
Pinyin Wade-Giles
D
da ta
dai tai
dan tan
dang tang
dao tao
de te
dei tei
deng têng
di ti
dian tien
diao tiao
die tieh
ding ting
diu tiu
dong tung
dou tou
du tu
duan tuan
dui tui
dun tun
duo to
Pinyin Wade-Giles
E
e o (e)
en en
eng eng
er êrh
Pinyin Wade-Giles
F
fa fa
fan fan
fang fang
fei fei
fen fên
feng fêng
fo fo
fou fou
fu fu
Pinyin Wade-Giles
G
ga ka
gai kai
gan kan
gang kang
gao kao
ge ke (ko)
ge ko (ke)
gei kei
gen kên
geng kêng
gong kung
gou kou
gu ku
gua kua
guai kuai
guan kuan
guang kuang
gui kuei
gun kun
guo kuo
Pinyin Wade-Giles
H  
ha ha
hai hai
han han
hang hang
hao hao
he ho
hei hei
hen hên
heng heng
hong hung
hou hou
hu hu
hua hua
huai huai
huan huan
huang huang
hui hui
hun hun
huo huo
Pinyin Wade-Giles
J
ji chi
jia chia
jian chien
jiang chiang
jiao chiao
jie chieh
jin chin
jing ching
jiong chiung
jiu chiu
ju chü
juan chüan
jue chüeh
jun chün
Pinyin Wade-Giles
K
ka k’a
kai k’ai
kan k’an
kang k’ang
kao k’ao
ke k’e (k’o)
ken k’ên
keng k’êng
kong k’ung
kou k’ou
ku k’u
kua k’ua
kuai k’uai
kuan k’uan
kuang k’uang
kui k’uei
kun k’un
kuo k’uo
Pinyin Wade-Giles
L
la la
lai lai
lan lan
lang lang
lao lao
le le
lei lei
leng leng
li li
lia lia
lian lien
liang liang
liao liao
lie lieh
lin lin
ling ling
liu liu
long lung
lou lou
lu lu
luan luan
lüe lüeh
lün lün
lun lun
luo lo
Pinyin Wade-Giles
M
ma ma
mai mai
man man
mang mang
mao mao
mei mei
men mên
meng mêng
mi mi
mian mien
miao miao
mie mieh
min min
ming ming
miu miu
mo mo
mou mou
mu mu
Pinyin Wade-Giles
N
na na
nai nai
nan nan
nang nang
nao nao
nei nei
nen nên
neng nêng
ni ni
nian nien
niang niang
niao niao
nie nieh
nin nin
ning ning
niu niu
nong nung
nou nou
nu nu
nuan nuan
nüe nüeh
nun nun
nuo no
Pinyin Wade-Giles
O
ou ou
Pinyin Wade-Giles
P
pa p’a
pai p’ai
pan p’an
pang p’ang
pei p’ei
peng p’ên
peng p’êng
pi p’i
pian p’ien
piao p’iao
pie p’ieh
pin p’in
ping p’ing
po p’o
pou p’ou
pu p’u
Pinyin Wade-Giles
Q
qi ch’i
qia ch’ia
qian ch’ien
qiang ch’iang
qiao ch‘iao
qie ch’ieh
qin ch’in
qing ch’ing
qiong ch’iung
qiu ch’iu
qu ch’ü
quan ch’üan
que ch’üeh
qun ch’ün
Pinyin Wade-Giles
R
rang jan
rang jang
rao jao
re
ren jên
reng jêng
ri jih
rong jung
rou jou
ru ju
ruan juan
rui jui
run jun
ruo jo
Pinyin Wade-Giles
S
sa sa
sai sai
san san
sang sang
sao sao
se
sen sên
seng sêng
sha sha
shai shai
shan shan
shang shang
shao shao
she shê
shei shei
shen shên
sheng shêng
shi shih
shou shou
shu shu
shua shua
shuai shuai
shuan shuan
shuang shuang
shui shui
shun shun
shuo shuo
si ssû (szu)
song sung
sou sou
su su
suan suan
sui sui
sun sun
suo so
Pinyin Wade-Giles
T
ta t’a
tai t’ai
tan t’an
tang t’ang
tao t’ao
te t’e
teng t’êng
ti t’i
tian t’ien
tiao t’iao
tie t’ieh
ting t’ing
tong t’ung
tou t’ou
tu t’u
tuan t’uan
tui t’ui
tun t’un
tuo t’o
Pinyin Wade-Giles
W
wa wa
wai wai
wan wan
wang wang
wei wei
wen wên
weng wêng
wo wo
wu wu
Pinyin Wade-Giles
X
xi hsi
xia hsin
xia hsia
xian hsien
xiang hsiang
xiao hsiao
xie hsieh
xin hsin
xing hsing
xiong hsiung
xiu hsiu
xu hsü
xuan hsüan
xue hsüeh
xun hsün
Pinyin Wade-Giles
Y
ya ya
yai yai
yan yen
yang yang
yao yao
ye yeh
yi i (yi)
yin yin
ying ying
yong yung
you yu
yu
yuan yüan
yue yüeh
yun yün
Pinyin Wade-Giles
Z  
za tsa
zai tsai
zan tsan
zang tsang
zao tsao
ze tsê
zei tsei
zen tsên
zeng tsêng
zha cha
zhai chai
zhan chan
zhang chang
zhao chao
zhe che
zhei chei
zhen chen
zhen chên
zheng chêng
zheng chêng
zhi chih
zhong chung
zhou chou
zhu chu
zhua chua
zhuai chuai
zhuan chuan
zhuang chuang
zhui chui
zhun chun
zhuo cho
zi tz’u (or tzû)
zong tsung
zou tsou
zu tsu
zuan tsuan
zui tsui
zun tsun
zuo tso
Share this:

Leave a Reply