Chinese Characters Radicals List

This article has the 214 Chinese Radicals list used for categorizing all Chinese characters. Though there are thousands of Chinese characters, if you learn these 214 Chinese radicals, learning additional Chinese characters will be much easier. Before modern times, Chinese dictionaries were sorted by radicals, not by some kind of Romanization system like Pinyin, so knowing Chinese radicals is incredibly useful.

The 214 Chinese Characters Radicals are also known as the Kangxi radicals. The following list is the Traditional Chinese Radicals list, though it is quite similar to the Simplified Chinese Radical list, and is incredibly useful for improving your Chinese.

Chinese Characters Radical List

radical number Pinyin character variants number of strokes
1 yi1 1
2 gun3 1
3 zhu3 1
4 pie3 丿 1
5 yi3 1
6 jue2 1
7 er2 2
8 tou2 2
9 ren2 2
10 er2 2
11 ru4 2
12 ba1 2
13 jiong1 2
14 mi4 2
15 bing1 2
16 ji1 2
17 kan3 2
18 dao1 2
19 li4 2
20 bao1 2
21 bi3 2
22 fang1 2
23 xi4 2
24 shi2 2
25 bu3 2
26 jie2 2
27 han3 2
28 si1,mou3 2
29 you4 2
30 kou3 3
31 wei2 3
32 tu3 3
33 shi4 3
34 zhi3 3
35 sui1 3
36 xi1 3
37 da4 3
38 nü3 3
39 zi3 3
40 mian2 3
41 cun4 3
42 xiao3 3
43 wang1 3
44 shi1 3
45 che4 3
46 shan1 3
47 chuan1 3
48 gong1 3
49 ji3 3
50 jin1 3
51 gan1 3
52 yao1 3
53 yan3 广 3
54 yin3 3
55 gong3 3
56 yi4 3
57 gong1 3
58 ji4 3
59 shan1 3
60 chi4 3
61 xin1 4
62 ge1 4
63 hu4 4
64 shou3 4
65 zhi1 4
66 pu1 4
67 wen2 4
68 dou3 4
69 jin1 4
70 fang1 4
71 wu2 4
72 ri4 4
73 yue1 4
74 yue4 4
75 mu4 4
76 qian4 4
77 zhi3 4
78 dai3 4
79 shu1 4
80 wu2 4
81 bi3 4
82 mao2 4
83 qi4 4
84 shi4 4
85 shui3 4
86 huo3 4
87 zhao3 4
88 fu4 4
89 yao2 4
90 qiang2 4
91 pian4 4
92 ya2 4
93 niu2 4
94 quan3 4
95 xuan2 5
96 yu4 5
97 gua1 5
98 wa3 5
99 gan1 5
100 sheng1 5
101 yong4 5
102 tian2 5
103 pi3 5
104 ne4 5
105 bo1 5
106 bai2 5
107 pi2 5
108 min3 5
109 mu4 5
110 mao2 5
111 shi1 5
112 shi2 5
113 shi4 示, 5
114 rou2 5
115 he2 5
116 xue2 5
117 li4 5
118 zhu2 6
119 mi3 6
120 mi4 6
121 fou3 6
122 wang3 6
123 yang2 6
124 yu3 6
125 lao3 6
126 er2 6
127 lei3 6
128 er3 6
129 yu4 6
130 rou4 6
131 chen2 6
132 zi4 or zi3? 6
133 zhi4 6
134 jiu4 6
135 she2 6
136 chuan3 6
137 zhou1 6
138 gen3 or gen4 6
139 se4 6
140 cao3 6
141 hu1 6
142 chong2 6
143 xie3, xue4 6
144 xing2 6
145 yi1 6
146 xi1 西 6
147 jian4 7
148 jiao3 7
149 yan2 7
150 gu3 7
151 dou4 7
152 shi3 7
153 zhi4 7
154 bei4 7
155 chi4 7
156 zou3 7
157 zu2 7
158 shen1 7
159 che1 7
160 xin1 7
161 chen2 7
162 chuo4 7
163 yi4 7
164 you3 7
165 cai3 7
166 li3 7
167 jin1 8
168 zhang3 8
169 men2 8
170 fu4 8
171 li4 8
172 zhui1 8
173 yu3 8
174 qing1 8
175 fei1 8
176 mian4 8
177 ge2 9
178 wei2 9
179 jiu3 9
180 yin1 9
181 ye4 9
182 feng1 9
183 fei1 9
184 shi2 9
185 shou3 9
186 xiang1 9
187 ma3 10
188 gu3 10
189 gao1 10
190 biao1 10
191 dou4 10
192 chang4 10
193 ge2 10
194 gui3 10
195 yu2 11
196 niao3 11
197 lu3 11
198 lu4 鹿 11
199 mai4 11
200 ma2 11
201 huang2 12
202 shu3 12
203 hei1 12
204 zhi3 12
205 min3 13
206 ding3 13
207 gu3 13
208 shu3 13
209 bi2 14
210 qi2 14
211 chi3 15
212 long2 16
213 gui1 16
214 yue4 17

Do you have anything to add to this article? Let’s discuss it in the comments below.

Share this:

Leave a Reply