Chinese Characters Radicals List

This article has the 214 Chinese Radicals list used for categorizing all Chinese characters. Though there are thousands of Chinese characters, if you learn these 214 Chinese radicals, learning additional Chinese characters will be much easier. Before modern times, Chinese dictionaries were sorted by radicals, not by some kind of Romanization system like Pinyin, so knowing Chinese radicals is incredibly useful.

The 214 Chinese Characters Radicals are also known as the Kangxi radicals. The following list is the Traditional Chinese Radicals list, though it is quite similar to the Simplified Chinese Radical list, and is incredibly useful for improving your Chinese.

Chinese Characters Radical List

radical numberPinyincharactervariantsnumber of strokes
1yi11
2gun31
3zhu31
4pie3丿1
5yi31
6jue21
7er22
8tou22
9ren22
10er22
11ru42
12ba12
13jiong12
14mi42
15bing12
16ji12
17kan32
18dao12
19li42
20bao12
21bi32
22fang12
23xi42
24shi22
25bu32
26jie22
27han32
28si1,mou32
29you42
30kou33
31wei23
32tu33
33shi43
34zhi33
35sui13
36xi13
37da43
38nü33
39zi33
40mian23
41cun43
42xiao33
43wang13
44shi13
45che43
46shan13
47chuan13
48gong13
49ji33
50jin13
51gan13
52yao13
53yan3广3
54yin33
55gong33
56yi43
57gong13
58ji43
59shan13
60chi43
61xin14
62ge14
63hu44
64shou34
65zhi14
66pu14
67wen24
68dou34
69jin14
70fang14
71wu24
72ri44
73yue14
74yue44
75mu44
76qian44
77zhi34
78dai34
79shu14
80wu24
81bi34
82mao24
83qi44
84shi44
85shui34
86huo34
87zhao34
88fu44
89yao24
90qiang24
91pian44
92ya24
93niu24
94quan34
95xuan25
96yu45
97gua15
98wa35
99gan15
100sheng15
101yong45
102tian25
103pi35
104ne45
105bo15
106bai25
107pi25
108min35
109mu45
110mao25
111shi15
112shi25
113shi4示,5
114rou25
115he25
116xue25
117li45
118zhu26
119mi36
120mi46
121fou36
122wang36
123yang26
124yu36
125lao36
126er26
127lei36
128er36
129yu46
130rou46
131chen26
132zi4 or zi3?6
133zhi46
134jiu46
135she26
136chuan36
137zhou16
138gen3 or gen46
139se46
140cao36
141hu16
142chong26
143xie3, xue46
144xing26
145yi16
146xi1西6
147jian47
148jiao37
149yan27
150gu37
151dou47
152shi37
153zhi47
154bei47
155chi47
156zou37
157zu27
158shen17
159che17
160xin17
161chen27
162chuo47
163yi47
164you37
165cai37
166li37
167jin18
168zhang38
169men28
170fu48
171li48
172zhui18
173yu38
174qing18
175fei18
176mian48
177ge29
178wei29
179jiu39
180yin19
181ye49
182feng19
183fei19
184shi29
185shou39
186xiang19
187ma310
188gu310
189gao110
190biao110
191dou410
192chang410
193ge210
194gui310
195yu211
196niao311
197lu311
198lu4鹿11
199mai411
200ma211
201huang212
202shu312
203hei112
204zhi312
205min313
206ding313
207gu313
208shu313
209bi214
210qi214
211chi315
212long216
213gui116
214yue417

Do you have anything to add to this article? Let’s discuss it in the comments below.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *